Stippeföttche

Dä Traditionsdanz vum

Stadtsoldaten-Corps „Rut-Wiess“ Linz vun 1934

In dem eeschte Protokollboch der Stadtsoldate es kein festes Datum anjejoove, wann und wo et

eeschte Mol de Stippeföttche jedanz wood.

 

In de Johre der Gründung 1934 bes 1938 hät dat junge Stadtsoldatencorps tolle Beziehungen

zo de jrusse Kölner Traditionscorps, z. B. de Prinzengarde Kölle vun 1906 und zu

de Kölsche Funke Rut-Wiess von 1823, jehat. In nem Jrußwort vun 1938 bezeichnete de

domolije Präsident un Kommandant vun de Kölsche Funke, „Johannes Wiesbaum“, de

Stadtsoldate als dat Schwesterncorps der Kölsche Funke Rut-Wiess.

Us de Freundschaft zo denne Kölner Traditionscorps künnt de heutije Stippefötches-Danz

entstande sin. Vun nem Deil vum Prinzenmarsch der Prinzengarde Kölle

wood de Musik für de Stippeföttches-Danz jenumme. Un de Rude Funke us Kölle han domols

och schon Fastelowend op de Bühn jewibbelt. Su nohm mer sech de beide Elemente

als Fürbild für ne Jardedanz der Stadtsoldate (de Stippeföttches Danz).

 

Natürlich wullt ma nit de Danz vun de Rude Funke nohmache, denn do wot nur koot

jewibbelt. Alsu entschloss mer sech, en paar neue dänzerische Jlanzpunkte dem Stippeföttsche

vun de Stadtsoldate „Rut-Wiess“ beizufüje – un esu entstund de jetzige Stipppeföttsches-

Danz vun unserem Stadtsoldatecorps . Wenn hück dat staatze Corps der Stadtsoldate

met singem eijene Musikzoch in de Saal erin marschiert un owen ob de Karnevals-

Bühn stonn, sinn de Stadtsoldatekamerade schon janz iggelich, denn se

waaden ob dat Kommando vum Kommandant „Stadtsoldate anjetroode zum

Stippeföttsches-Danz“. All Kamerade wullen natürlich in de eschte Reih stohn,

domet se jo jesehn wääre. Fröher, bei 10 Mann, jing dat. Äwer hück, bei 70 bis 80 Mann, mössen mehrere

Danzreihe jemaat wäre. Befür et loss jeht, üverpröft de Adjutant, ob se all

richtich in de Reih stohn und ob de Danzpärche stimme. Et mössen immer zwei Stadtsoldate

zueinander stohn, sonst klappt dat nit. No denne Kommandos vum Adjutant heiß

et dann „di Kabüs erop und de Kabüs erraff, präsentiert die Karbüs“. Do noh üvernimmt

de Kommandant dat janze Schmölzje. No nem koote Bleck ob de anjedroddene

Stadtsoldate jit er dat Kommando „de Kabüs erraff“. Un jleichmässich knallen de Kabüs ob

de Ääd.

Manchmol knallen och noch a paar Kabüse hingerher.

Und dann jeht et loss. Uns eijenes Tamborcorps spillt de Traditonsmarsch zo

unserem Stippeföttsches- Danz.

No de eschte paar Takte dräht mo sich üm nüngzich Jrad – un in ach koote kleine Schritte

jed et zoeesch, noh rähts. Dann dräht mer sich öm hundertachtzich Jrad un et jet widder

noh links erüm – un dann widder zurück. Un weil dat jot jeklapp hätt, freud mer sich.

Mer nimmt sich dann rähts un links in de Ärm und et jet in schunkelnder Bewegung

widder noh rähts und dann widder noh links. Do no dräht mer sich met singem Tanzpartner

jäjenüwer einmol rähts eröm un einmol links eröm (su wie beim Ringelreihen). Do no weed

de Kabüs jedreht, dat de Lauf met de rut-wieße Strüßche no unne zeich.

Dann jeht et leicht wippend janz langsam in de Knee, un mer hält sech met beid Händ jot

an de Kabüs fest. Denn dat jät nämlich schwer in de Bein.

Un dann kütt dat Highlight vum Stippeföttsches-Danz.

 

Me springt us der jeböckte Danzbewegung Rögge an Rögge an singe Danzpartner un

fänk aan zo wibbele. Dobei weed et Hingerdeil no links un no rähts hin un her bewäch.

Dat selbe määt och de Nevenmann (dat määt richtich Spaß) un mo moss obpasse,

dat mer sech bei dem kräftije Wibbele kein Brandbloos am Hindere holt. Äwer dat es bis

hück noch nit passeet.

No dem Wibbele sprink mer dann met ner Drähbewegung in Richtung vun de lustigen

Karnevalsjäcke im Saal und det die janz freundlich karnevalistisch jröße. Un dann jet

dat janze Krömsche widder vun vorne loss nur jet flotter.

Unsere Stadtsoldate-Kamerad, de Wagners Pitter, hätt och zu dem Danz e Liedche getextet.

„Danz met mir, danz met mir Stippeföttche, danze kannst Du dat em allerkleinste Höttche.

Und dat hätt uns emmer noch vill Freud jemaat, denn dat es en echte Stadtsoldate Art.“

Un dat treff wirklich zo. Et jitt in unserer Stadt kaum en Linzer Panz

oder Mädche, dat op Fastelowend den noch nit jedanz hätt. Och Männer un Möhne un

Aktive vun all Linzer Corps han de Stippeföttches- Danz he oder do ob nem Fess oder ner

Veranstaltung schon jedanz, us Jucks an de Freud, der bei dem Danz obkütt.

Möge dieser traditionelle Stippeföttches-Danz unser stolzes „Stadtsoldaten-Corps Rut-Wiess

Linz vun 1934“ och in Zukunft bei all singer karnevalistischer Ufftritte begleiten.

 

Et Stippeföttchelied

Wat läuf dat Volk un stellt sich ob

En Reih un Glied om Maat

Die Musik kütt, die Trumm vürop

Un dann em volle Staat

Dat stolze Stadtsoldate-Corps

Dat niemols jeiht zum Trur

Die stohn vürwohr stramm ihre Mann

Wenn Grieskrom kürt eran

Op einmol dann die Musik spillt

Taderamm, Taderamm, Taderamm

Un alles es jelich dropp em Bild

Taderamm, Taderamm, Taderamm

Refrain:

Do kütt dat Stadtsoldate-Corps

Die sinn apart stets opjemaht

Die han en Linz dat Pre, bei der G.K.G.

Wenn die marschiere wie de Bletz

Dann jedem Mädche laach dat Hätz,

Dat Corps so brav und fruh,

„Die Stadtsoldate huh!“

von Jupp Houben

Stadtsoldatenlied

Der Stadtsoldate stolzes Corps,

Ihr Farv ess wiess un Rut.

De Fasteleer se hahlen huh,

weil dat so lich em Blot.

Kütt dann ech de Mariechedanz,

Et Häz wed wiet vür Freud.

Dann höpp un sprink de kleinste Panz,

Met imm ganz Linz dann schreit:

Danz met mir, danz met mir Stippeföttche,

danze kann mer dat em kleinste Höttche.

Un dat hätt uns noch immer Freud gemaht,

denn dat es en echte Stadtsoldate Art.

Dat es en ahle Tradition,

dä Stippeföttches - Dans.

Dat danzten Stadtsoldate schon,

en Gloria un Glanz.

Vür Hundert un vür noch mieh Johr,

wor dä schon populär.

Et singt noch wie et fröher wor,

de Jupp met singem Corps:

Danz met mir, danz met mir Stippeföttche,

danze kann mer dat em kleinste Höttche.

Un dat hätt uns noch immer Freud gemaht,

denn dat es en echte Stadtsoldate Art.

 

von Peter Wagner Fastelovend em Jubeljahr 1974